Regulamin hotelu

§ 1

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość  Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość przedłoży w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 4. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
 6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajęcia pokoju.   
 8. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 9. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 12:00 może zostać potraktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową. Gdy Gość opuści pokój o godzinie 14:00, program komputerowy Recepcji naliczy za kolejna dobę wynajmu pokoju hotelowego.

§ 2

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach   7:00 – 22:00.
 3. Przebywanie osoby nie zameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tej osoby do pokoju Gościa hotelowego, według ceny  obowiązującej w dniu dokwaterowania.

 

§ 3

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich w Recepcji, co pozwoli na poprawę zgodną z oczekiwaniami Gościa i możliwościami hotelu.

§ 4

Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną oraz innych wartościowych rzeczy, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

§ 5

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23:00 do 6:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu proszeni są o takie zachowanie, aby w żaden sposób nie zakłócało ono pobytu innych Gości.

§ 6

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy, odwiedzających go osób lub zwierzęta, które przebywają
  w obiekcie na warunkach hotelowych. Stosowny cennik znajduje się w Recepcji.
 2. Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty magnetycznej wynosi 20 zł.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za  poczynione uszkodzenia i zniszczenia, oraz opuszczenia terenu hotelu.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

§ 7

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi a w pokojach z oknami połaciowymi również okien.

§ 8

 1. We wszystkich budynkach znajdujących się na terenie Pałacu Mierzęcin obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
 2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów tytułem dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.

 

§ 9

 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności  i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu  hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą po wydaniu przez Gościa odpowiedniej dyspozycji, odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesięcy a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz za zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu hotelu.
 4. Istnieje możliwość jednorazowego przesuniecia terminu rezerwacji w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia rezewacji. Jednak najpóźniej do 7 dni przed planowanym pobytem. W przeciwnym wypadku zaliczka zostanie rozliczona na konto obiektu.
 5. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 14 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 30.00% wartości rezerwacji.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Spółka Jawna, Mierzęcin 1, 66-520, Dobiegniew . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved