KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych klientów Pałacu Mierzęcin NOVOL sp.

z o.o. sp.j., w tym gości hotelu i SPA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 

Administratorem danych jest Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j.

z siedzibą w Mierzęcinie nr 1, 66-520 Dobiegniew (dalej jako „Spółka”).

Mogą Państwo się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie: Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Mierzęcinie nr 1,

   66-520 Dobiegniew

- na adres e-mail: recepcja@palacmierzecin.pl

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@palacmierzecin.pl

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

  1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: ustawa o rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Dane osobowe są niezbędne do wypełnienia żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą – odpowiednio art. 9 ust. 2 lit „a” oraz „c” RODO.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

  1. świadczenia usług hotelarskich,
  2. świadczenia usług gastronomicznych,
  3. świadczenia usług SPA,
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami,
  5. prowadzenia działań marketingowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są podmioty, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia, czyli podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takie jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email), podmioty wspierające Spółkę w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie zawartych z tymi podmiotami przez Spółkę umów powierzenia przetwarzania danych).

Odrębną kategorię odbiorców są podmioty, którym przysługuje prawo dostępu na podstawie przepisu prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wykonania usługi, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o rachunkowości przez czas określony w tych przepisach.

Dane osobowe w postaci adresów e-mail będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ale wyłącznie w przypadku wyrażenia w sposób dobrowolny zgody na tego typu operacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne.

Dane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na tego typu operacje.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie.

W takim wypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tych celach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom Państwa preferencji na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego (i przygotowywania dla Państwa indywidualnych ofert i informacji).

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

KLAUZULA INFORMCYJNA RODO – MONITORING WIZYJNY
Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Mierzęcinie informuje, że:
 
1. Administratorem  danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu    wizyjnego jest Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Mierzęcinie. 
2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@palacmierzecin.pl
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym oraz w celu ochrony dobrego imienia administratora danych osobowych;
4. Podstawą przetwarzania jest:
       - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
         prawnego ciążącego na administratorze,
       - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
         uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora dotyczących,
       -  art.22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
5.   Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 14 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);
6.   Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.   Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.
8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9.   Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Spółka Jawna, Mierzęcin 1, 66-520, Dobiegniew Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane